Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych, oddział w Szczecinie od 1 stycznia 1999 roku pełni funkcję Jednostki Centralnej Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

ZASADY DZIAŁANIA PNWM

Najważniejszym zadaniem PNWM (www.pnwm.org) jest ułatwianie nawiązywania kontaktów między młodzieżą polską i niemiecką, a także jej wspieranie zarówno finansowe, jak i merytoryczne. Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych z siedzibą w Szczecinie od 1999 roku posiada uprawnienia Jednostki Centralnej Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, wspierając projekty polsko- niemieckie realizowane przez schroniska młodzieżowe z całej Polski. Jest to pomoc bezpośrednia – poprzez przekazanie dotacji PNWM na realizację projektów międzynarodowych, jak i pośrednia poprzez doradztwo, pomoc merytoryczną, organizowanie szkoleń, warsztatów, seminariów itd.

Jednostka centralna PNWM w Szczecinie organizuje regularnie dla swoich wnioskodawców jednodniowe bądź kilkudniowe szkolenia (seminaria kilkudniowe skierowane są do multiplikatorów, realizujących już projekty wspierane przez PNWM). Szkolenia dotyczą zarówno aplikowania o środki PNWM i rozliczania projektów, jak i pedagogiki spotkań młodzieżowych, w tym: animacji językowych, edukacji międzykulturowej, miejsca historii w polsko-niemieckich projektach młodzieżowych, procesów grupowych itp. Szkolenia prowadzone są przez trenerów PNWM i doświadczonych pracowników Biur i Jednostek Centralnych PNWM.

Alicja Betka podczas szkolenia dla multiplikatrów. Badanie zawartości dwutlenku węgla w pomieszczeniu. Mirow, 20.04.2013 r.

Gry integracyjne podczas szkolenia PNWM, Połczyn Zdrój 8.12.2012 r.

Szkolenie PNWM z zasad aplikowania o środki PNWM, Szczecin 7.11.2013 r.

Zajęcia integracyjne podczas szkolenia PNWM w Połczynie Zdroju,7.12.2013 r.

Kompetencje Jednostki Centralnej PNWM – PTSM w Szczecinie obejmują:

 • przyjmowanie i opracowywanie merytoryczne wniosków na wymianę młodzieżową, składanych przez schroniska młodzieżowe z terenu całej Polski,
 • wydawanie decyzji o dofinansowaniu projektów,
 • przekazywanie środków finansowych wnioskodawcom,
 • rozliczanie merytoryczno-finansowe zrealizowanych projektów,
 • opracowywanie i rozliczanie własnych projektów dofinansowywanych ze środków PNWM,
 • monitoring polsko-niemieckich projektów wymian młodzieżowych,
 • stałe doradztwo merytoryczne i pomoc w przygotowaniu polsko-niemieckiej wymiany młodzieży.

Jednostka Centralna PNWM stara się przekonywać do swoich działań w zakresie edukacji ekologicznej, także w wymiarze międzynarodowym Zarząd PNWM. 21 lutego 2013 roku po raz pierwszy do Szczecina przyjechał Stephan Erb, dyrektor zarządzający PNWM oraz Szymon Kopiecki, pracownik Referatu wspierania pozaszkolnej wymiany młodzieży w Poczdamie, odpowiedzialny za rozliczanie polsko-niemieckich projektów dwóch szczecińskich jednostek centralnych: Jednostki Centralnej PNWM, działającej w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania oraz JC PNWM reprezentowanej przez Zachodniopomorski Oddział PTSM.

Rozmowy w siedzibie PTSM dotyczyły zarówno codziennej pracy biura, jak i działań w zakresie edukacji ekologicznej młodzieży i turystyki młodzieżowej. Szczególnie w wymiarze polsko-niemieckim.

Szymon Kopiecki ogląda dokumentację projektową PNWM, Szczecin, 21.02.2013 r.

Od lewej Stephan Erb, Szymon Kopiecki i Maria Syrek podczas rozmów o planach PTSM na 2013 rok, Szczecin,21.02.2013 r.

PTSM w Szczecinie realizuje także własne projekty:

 • polsko-niemieckie seminaria dla animatorów wymiany,
 • konferencje dla animatorów wymian z całej Polski,
 • szkolenia i warsztaty dla wnioskodawców PNWM,
 • polsko-niemieckie giełdy partnerskie,
 • opracowuje i wydaje własne publikacje,
 • pośredniczy w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy schroniskami młodzieżowymi PTSM a niemieckimi schroniskami zrzeszonymi w stowarzyszeniu DJH.

Maria Syrek, w rozmowie ze strategicznym partnerem, Michaelem Szczesnym ze Stowarzyszenia DJH w Detmoldzie, odpowiadającym za polsko-niemieckie projekty młodzieżowe, realizowane w oparciu o niemieckie schroniska młodzieżowe. Rozmowy miały miejsce podczas polsko-niemieckiej konferencji jednostek centralnych PNWM w Berlinie 24 października 2012r.

Od lewej Michael Szczesny i Maria Syrek, Berlin 2012 r.

Rozmowy z zarządem DJH Nordmark na temat wspólnych projektów w 2014 roku, Lubeka 24.01.2014 r.

Powstanie i ramy prawne Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) jest organizacją utworzoną w 1991 roku przez Rządy Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec. PNWM powstała na mocy „Umowy o polsko niemieckiej współpracy młodzieży” z dnia 17 czerwca 1991 roku oraz „Umowy o wymianie młodzieży” z dnia 10 listopada 1989 roku. Działalność PNWM opiera się na partnerskiej i równoprawnej współpracy Polaków i Niemców. PNWM dysponuje wspólnym funduszem zasilanym przez oba rządy. Wszystkie gremia PNWM mają obsadę dwunarodową, zaś organem nadzorczym jest Polsko-Niemiecka Rada Młodzieży, kierowana przez Ministra Edukacji Narodowej z polskiej strony oraz Ministra Federalnego ds. Seniorów, Rodziny, Kobiet, Dzieci i Młodzieży ze strony niemieckiej.
PNWM ma dwa główne biura w Warszawie i Poczdamie, dwóch dyrektorów zarządzających (Paweł Moras – dyrektor polski, zarządzający biurem w Warszawie oraz Stephan Erb – dyrektor niemiecki z biura w Poczdamie), każde z biur odpowiada zgodnie z merytorycznym podziałem za obydwa kraje.

Biuro w Warszawie zajmuje się:

 • wymianą szkolną, także trójstronną,
 • dokształcaniem nauczycieli,
 • polsko-niemieckimi kursami językowymi

Biuro w Poczdamie zajmuje się:

 • pozaszkolną wymianą młodzieży (schroniska młodzieżowe, domy kultury, stowarzyszenia, organizacje młodzieżowe, kościelne),
 • spotkaniami o charakterze sportowym,
 • trójstronną wymianą,
 • praktykami zawodowymi,
 • budżetem i finansami.

Zapraszamy do odwiedzenia również strony głównej Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży: www.pnwm.org

Rodzaje dofinansowywanych przez PNWM projektów:

   wspólne przedsięwzięcia mające charakter spotkań młodzieży:

– wspólne lekcje,
– seminaria na tematy polityczne, społeczne, socjalne, historyczne,
– przedsięwzięcia służące poszerzaniu wiedzy o kraju partnera,
– programy służące wychowaniu i edukacji młodzieży w dziedzinie kultury i sportu
– wspólne spotkania młodzieży w ramach partnerstwa i współpracy miast,
programy podnoszące kwalifikacje zawodowe młodzieży.

Spotkania młodzieży mogą mieć charakter warsztatów, wspólnych lekcji, wspólnych aktywności. Najważniejsze, by wraz z młodzieżą ustalić temat przewodni spotkania i harmonogram działań. Nie należy zapomnieć o złożeniu wspólnego wniosku o dotację PNWM, ale także zadbać o logistykę i budżet projektu.

Spotkanie młodych cyrkowców z Juchowa i Berlina, Juchowo 2012 r.

Przedsięwzięcia w regionie przygranicznym

Za „przygraniczne” uznaje się następujące województwa: zachodniopomorskie, lubuskie i dolnośląskie. Natomiast po stronie niemieckiej są to kraje związkowe Meklemburgia-Pomorze Przednie, Brandenburgia, Berlin i Saksonia. Jeżeli projekt odbywa się w regionie przygranicznym i bierze w nim udział młodzież z terenów przygranicznych, istnieje możliwość realizacji krótszego programu (nawet jednodniowego). Dopuszczane jest również uczestnictwo uczniów poniżej 12 roku życia.

W regionie przygranicznym PNWM dofinansowuje również spotkania dzieci młodszych niż dwunastoletnie. Należy jednak spełnić kilka warunków: partnerzy powinni pochodzić z terenu przygranicznego, w naszym przypadku jest to województwo zachodniopomorskie oraz Meklemburgia Pomorze Przednie i Brandenburgia. Ponadto program powinien odbywać się w regionie przygranicznym i być dostosowany do odpowiedniej grupy wiekowej. Organizatorzy powinni więc pamiętać o intelektualnych, emocjonalnych i fizycznych możliwościach i potrzebach uczestników spotkania. Dzieci młodsze preferują zajęcia ruchowe, zawody sportowe, wspólne odkrywanie świata.

Polskie i niemieckie przedszkolaki podczas mini mistrzostw świata w piłce nożnej w Szczecinie, 11.06.2010 r.

Przedsięwzięcia trójstronne

Do młodzieży z Polski i Niemiec może dołączyć młodzież z trzeciego kraju – obojętne czy to kraj europejski, czy pozaeuropejski. Spotkania te mogą odbywać się w Polsce lub w Niemczech. Dla spotkań trójstronnych obowiązują te same wymagania, co dla dwustronnych polsko-niemieckich spotkań. Międzynarodowe projekty z uczestnikami z czterech i więcej krajów nie są dotowane przez PNWM.

Projekt trójstronny jest zdecydowanie trudniej zorganizować niż dwustronny. Należy bowiem respektować interesy trzech różnych kulturowo i językowo grup. Efekt spotkania może być jednak zaskakujący. Nabywanie kompetencji międzykulturowych, umiejętność radzenia sobie w nowej sytuacji, umiejętność komunikowania się i współdziałania z młodymi ludźmi to wartości bezcenne we współczesnym świecie. W bieżącym roku zauważyliśmy większy udział w spotkaniach polsko-niemieckich partnera z Ukrainy. Był on wynikiem akcji PNWM: Razem z Ukrainą.

Polsko-niemiecko-hiszpański projekt na temat sytuacji młodych kobiet, Szczecin 23.09.2014 r.

Praktyki

W ramach edukacji zawodowej dotowane są indywidualne oraz grupowe praktyki młodzieży. Dofinansowanie przyznawane jest niezależnie od branży. Wyjazd na praktyki nie może być obowiązkową praktyką podyktowaną programem studiów. Praktyki mogą trwać od czterech tygodni do trzech miesięcy (w uzasadnionych przypadkach krócej). Wspierane są także praktyki bez udziału grupy partnerskiej w programie, m.in.:

–     indywidualny pobyt w celu wyboru zawodu, przygotowania zawodowego oraz kształcenia w zawodzie (praktyki),
–     indywidualny pobyt w celu zapoznania się z przebiegiem dnia pracy instytucji partnerskiej (hospitacja),
–     pobyt grupy w celu wyboru zawodu, przygotowania zawodowego oraz kształcenia w zawodzie, gdy po odbyciu wspólnego wprowadzenia
uczestnicy realizują praktykę pojedynczo bądź w parach.

W dwóch jednostkach centralnych PNWM w Szczecinie: w Euroregionie Pomerania i w Biurze PTSM miesięczną praktykę odbył w marcu 2014 roku Hannes Dinse, Pod okiem Iwony Kowalczyk, Marii Syrek i Olgierda Wacławika Hannes Dinse przygotowywał dla organizacji młodzieżowych gry miejskie o Szczecinie, prezentację multimedialną o Szczecinie i mapę atrakcji turystycznych Szczecina, którą miał przedstawić własnej organizacji turystycznej w Rostocku.

H. Dinse w biurze PTSM z M.Syrek i O.Wacławikiem

O.Wacławik oprowadza H.Dinse po Szczecinie

 Programy specjalistyczne:

–     szkolenia dla specjalistów zajmujących się wymianą młodzieży,
–     kursy językowe,
–     konferencje partnerów wymiany

Zachęcamy Państwa do odwiedzin strony internetowej PNWM i strony naszej jednostki centralnej. Regularnie organizujemy dla Państwa seminaria i konferencje, między innymi: giełdy partnerskie, seminaria dla polsko-niemieckich partnerstw szkolnych, szkolenia metodyczne: w tej metodzie jest zabawa, itd.

Szkolenie Klasa-grupa-proces, Szczecin 15.02.2012 r.

4×3 – prosta sprawa!

Model „4×3 – prosta sprawa!” umożliwia dotowanie tzw. mikroprojektów, które nie są standardowymi spotkaniami młodzieży. „4×3″ oznacza kwotę 3333 zł. Składa się na nią maksymalna dotacja PNWM na jeden projekt w wysokości 3000 zł przy minimalnym udziale własnym wynoszącym 333 zł (co najmniej 10% kosztów). Przykładami typowych projektów „4×3″ są: koncerty, wystawy, publikacje dla młodzieży.

info_4x3_4x1-pobierz pdf

Podróże do miejsc pamięci

Wspólna przyszłość młodych Polaków i Niemców w zjednoczonej Europie wymaga znajomości historii. Aby ją popularyzować PNWM dotuje podróże do miejsc pamięci terroru nazistowskiego. W drodze wyjątku także wtedy, gdy odbywają się one bez udziału partnera. Jeżeli podróż do miejsca pamięci odbywa się z grupą partnerską, traktowana jest jako polsko-niemieckie spotkanie młodzieży. Na odmiennych zasadach traktowana jest podróż do miejsca pamięci bez grupy partnerskiej:
– Podróż do miejsca pamięci powinna trwać co najmniej 4 i nie więcej niż 28 dni
– 80% czasu programu stanowią zajęcia realizowane bezpośrednio w miejscu pamięci
– Tematyka programu nawiązuje jednoznacznie do wybranego miejsca pamięci
– W programie i opisie projektu uwzględniono przygotowanie i podsumowanie podróży do miejsca pamięci.

podróże do miejsc pamięci – pobierz pdf

      Przygotowanie i podsumowanie projektu przez kadrę kierowniczą i uczniów

Sukces projektu w dużej mierze zależy od dobrego przygotowania i podsumowania wymiany, szczególnie w przypadku nowych partnerstw. Dwa dni spotkania przygotowawczego lub podsumowującego mogą być dofinansowane przez PNWM.

PNWM nie przyznaje dotacji na:

 • programy naukowe,
 • przedsięwzięcia inwestycyjne,
 • programy komercyjne,
 • programy wyłącznie turystyczne,
 • koszty instytucjonalne (personel),
 • pobyty w charakterze au pair,
 • indywidualne wyjazdy zagraniczne, np. udziału w kursach językowych w kraju sąsiada,
 • roczne pobyty szkolne za granicą,
 • wyjazdy na studia i praktyki studenckie za granicą,
 • projekty dla młodzieży z czterech i więcej krajów,
 • przedsięwzięcia budowlane.

Przesłanki dofinansowania przedsięwzięć:

posiadanie partnera
kwalifikacje kadry kierowniczej
pedagogiczna realizacja celów
aktywny współudział młodzieży
ubezpieczenie uczestników
uzgodnienie programu

Kryteria przyznawania dofinansowania

Dotacje PNWM mają charakter celowy, są przyznawane wyłącznie jako dofinansowanie projektów, nie pokrywają całości kosztów projektu.
Uprawnionymi do otrzymania dotacji są młodzi ludzie w wieku od 12 do 26 lat oraz osoby prowadzące program. Liczba uczestników jest zrównoważona, czyli w spotkaniu bierze udział mniej więcej tylu uczniów z Polski, co z Niemiec,
Czas trwania programu: min. 4 pełne dni, max. 28 dni spotkania (region przygraniczny: od kilku godzin do 28 dni), praktyki: do trzech miesięcy.
Liczba opiekunów musi pozostawać w odpowiedniej proporcji do liczby uczestników,
Uczniowie z obu krajów wspólnie realizują punkty programu, które mają na celu integrację grupy polskiej i niemieckiej,
Uczniowie aktywnie uczestniczą w planowaniu treści projektu,
Spotkanie nie może mieć charakteru czysto turystycznego.