1.    Kiedy trzeba złożyć wniosek w PNWM, a kiedy rozliczyć?

Kompletny wniosek należy złożyć do PNWM najpóźniej na trzy miesiące przed rozpoczęciem programu. Po zrealizowaniu programu mają Państwo miesiąc na jego rozliczenie.

2.    Powinniśmy złożyć wniosek razem z partnerem programu czy osobno?

Ponieważ polski i niemiecki partner wspólnie organizują i realizują projekt zalecamy również wspólne wypełnienie i złożenie wniosku. Dopuszczamy jednak możliwość przesłania formularzy osobno przez każdą ze stron.

3.    Gdzie i w ilu egzemplarzach należy składać wniosek?

Wszystkie podmioty z województwa zachodniopomorskiego składają wnioski w Jednostce Centralnej PNWM w Szczecinie. Wniosek należy złożyć w dwóch egzemplarzach (oryginał + kopia) do biura Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

4.    Co to jest jednostka centralna PNWM?

Jednostka centralna jest dla PNWM instytucją partnerską, która dysponuje określoną częścią budżetu Organizacji i na określonym obszarze odpowiada za rozpatrywanie wniosków oraz dofinansowanie projektów wymian. I tak np. są jednostki centralne odpowiedzialne za dany kraj związkowy w Niemczech, euroregion, za organizacje i szkoły katolickie, czy też grupy harcerskie itd. Jeśli mają Państwo problem z przyporządkowaniem swojej organizacji do odpowiedniej jednostki centralnej, proszę skorzystać z naszej wyszukiwarki.
Jednostką centralną odpowiedzialną za wymianę podmiotów z województwa zachodniopomorskiego jest Jednostka Centralna PNWM działająca w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w Szczecinie.

5.    Kiedy spotkanie ma charakter szkolny, a kiedy pozaszkolny?

Decydująca w tej kwestii jest informacja, kim jest niemiecki partner spotkania. Jeśli jest nim szkoła (ewentualnie stowarzyszenie nadzorujące lub wspierające szkołę) mówimy wówczas o wymianie uczniów. We wszystkich innych przypadkach mamy do czynienia z pozaszkolną wymianą młodzieży.

6.    W jakim języku trzeba wypełnić wniosek?

Formularz wniosku można wypełnić w języku polskim lub niemieckim.

7.    Czy na potwierdzeniu wniosku muszą być oryginalne podpisy czy wystarczy faks?

Aby zarejestrować wniosek w PNWM dopuszczamy potwierdzenie przesłane faksem. Jednak jak najszybciej należy dosłać oryginalne potwierdzenia obu partnerów (podpisy i pieczątki) pocztą.

8.    Czyje konto należy wskazać we wniosku? Czy może być to konto prywatne?

Podane we wniosku konto musi należeć do wnioskodawcy lub organu nadzorującego daną instytucję (np. ośrodki samorządu terytorialnego). W przypadku szkół możliwe jest posługiwanie się kontem rady rodziców.

9.    Co to są stawki zryczałtowane?

PNWM przyznaje konkretne sumy na poszczególne części realizowanego programu. Są to właśnie tzw. stawki zryczałtowane. Aktualna wysokość stawek znajduje się w Wytycznych wspierania PNWM.

10. Jak obliczyć dotację do kosztów podróży (również dla trzeciego kraju)?

Maksymalną wysokość dofinansowania kosztów podróży mogą Państwo sprawdzić w Wytycznych PNWM, załącznik 2b. Mogą również Państwo skorzystać z naszego kalkulatora kosztów podróży – wystarczy podać kod pocztowy miejsca wyjazdu i realizacji programu, aby otrzymać kwotę przysługującą na jednego uczestnika (tam i z powrotem). Kalkulator kosztów podróży znajduje się na stronie internetowej:
http://www.pnwm.org/dotacje-do-projektow/wnioskowanie-o-dotacje-rozliczenie-projektu/obliczanie-kosztow-podrozy/
Uczestnicy z kraju trzeciego mogą otrzymać dofinansowanie do kosztów podróży od granicy z Polską lub Niemcami do miejsca realizacji programu.

11. Czy rachunki i faktury mają być wystawione na PNWM?

Nie, rachunki potrzebne do rozliczenia dotacji powinny być wystawione na wnioskodawcę (organizatora spotkania).

12. Czy wraz z rozliczeniem PNWM musi dostać oryginalne rachunki?

Nie, wraz z rozliczeniem powinni przesłać Państwo do naszej Jednostki Centralnej jedynie kopie rachunków i faktur. Wymagamy natomiast, by przechowywali Państwo oryginały wszystkich rachunków i faktur oraz całej dokumentacji przez pięć lat od zakończenia programu w celu ewentualnej kontroli.

13. Kiedy wpłynie dofinansowanie od PNWM?

Jeśli zwrócili się Państwo do nas z prośbą o wypłacenie zaliczki, przelewamy ją około tygodnia przed rozpoczęciem programu. Ostateczną kwotę dofinansowania obliczamy po realizacji programu po sprawdzeniu przesłanych do nas dokumentów rozliczeniowych.